De Slotenmaker  
  U bent hier » Algemene Voorwaarden
Catalogus
Anti Kerntrek informatie
Beveiligingsartikelen
Binnendeursloten
Briefplaten
Codesloten
Deurbalksloten
Deurdrangers
Electronische codesloten
Elektrische deuropeners
Gecertificeerde cilinders
Kluizen
Meerpuntssluitingen
Raamsloten
Scharnieren
Standaard Cilinders
Trekbel
Veiligheidsbeslag
Bijzetsloten
Espagnoletsloten
Voordeurslot inbouw
Voordeurslot opbouw
Menu
Bedrijfsinfo
Produkten
Sluitplan
Diensten
S.K.G.
Wat te doen bij ?
Restauratie
Beveiliging
Eigendomsformulier
Tarieven
Overzicht
Alle artikelen
Algemene Voorwaarden

DEFINITIES

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

"De Slotenmaker" de onderneming die onder de handelsnaam gedreven wordt door Corvink van der Zwan, gevestigd te Den Haag, gevestigd aan het Catharinaland 242, 2591 CS, te Den Haag , sinds 1 januari 1980 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 27133050.

"Product" het product dat of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen u en De Slotenmaker of via De Slotenmaker binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dient te worden, waarvoor u een bepaalde prijs dient te betalen.

1. ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Corvink van der Zwan handelend onder de handelsnaam de Slotenmaker. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsites van De Slotenmaker .Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. De Slotenmaker behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 de Slotenmaker garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. LEVERING

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 De levering zal zoveel mogelijk op de afgesproken leverdatum plaats vinden. De levertijd bedraagt minimaal 5 werkdagen. Indien de overeengekomen leverdatum niet gehaald kan worden zal De Slotenmaker de klant zo spoedig mogelijk via fax, telefoon of e-mail op de hoogte stellen. Wanneer de overeengekomen leveringstermijn om welke reden dan ook wordt overschreden dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden en worden eventuele gedane betalingen binnen 14 dagen aan de koper terugbetaald.
2.3 Alle leveringen geschieden door een door De Slotenmaker gekozen vervoerder.

3. PRIJZEN

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4. ZICHTTERMIJN

4.1 Na het verstrijken van de zichttermijn van 7 werkdagen wordt de koopovereenkomst een feit.
4.2 Voor zover niet anders aangegeven, heeft u na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 7 werkdagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn te retourneren. Eventueel gedane betalingen zullen binnen 14 dagen worden geretourneerd.
4.3 Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling als het product is gebruikt en/of is beschadigd of de bestelling geopend en/of niet in de originele verpakking wordt geretourneerd.
4.4 De goederen moeten ongeopend en in de originele verpakking aangeboden worden
Door de hoge kosten van vervoer moeten wij echter 20% van de aankoopkosten berekenen
Voor het terugsturen van de goederen moet u een retoursmachtiging van ons krijgen
zonder deze worden de goederen niet teruggenomen.

- Opmerking: door u bestelde goederen die reeds voor u op maat zijn gemaakt kunnen niet worden geretourneerd
- Annuleren : als u om welke reden dan ook u order bij De Slotenmaker wilt annuleren
moet u zo snel mogelijk contact met ons opnemen
wanneer de order nog niet verwerkt en verstuurd is kan dit kosteloos
4.5 Vervangen en of beschadigingen : Wanneer u de goederen ontvangt vergewis u zich er dan van dat deze zich u in goede staat bereiken . Als u niet zelf de produkten controleerd op beschadigingen laat dit dan doen door degene die de goederen ontvangt.
Als de beschadigingen niet worden vermeld op het ontvangstbewijs kan De Slotenmaker niet verantwoordelijk worden gesteld.
Mocht er echter beschadigingen zijn die je niet aan de buitenkant kan zien dan verzoeken wij u om dit zo snel mogelijk aan ons te meldden hier geldt echter ook weer dat dit binnen 15 dagen na ontvangst moet gebeuren .Controleer het produkt dus goed !!!!
Mocht er echter sprake zijn van een fabrieksfout dan zullen wij contact opnemen met de fabrikant. Deze zorgt dan weer voor een keurige afhandeling van uw eventuele klacht. Wij verzekeren u dat alle klachten op een nette manier worden opgelost en dat er geen problemen zullen zijn met het vervangen van het product wanneer deze niet voldoet aan de door ons gestelde strenge eisen.

5. GEGEVENSBEHEER

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij, De slotenmaker dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van De Slotenmaker. De Slotenmaker houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
5.2 De Slotenmaker respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 De Slotenmaker maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. GARANTIE

6.1 De Slotenmaker garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.2 De garantietermijn van De Slotenmaker komt overeen met de fabrieks garantietermijn. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan 1. nagelaten verzorging, of 2. opzettelijke beschadiging, of 3. onoplettendheid, of 4. het verzakken van gevelelementen.
6.3 Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd.

7. OFFERTES

7.1. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt De Slotenmaker zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden De Slotenmaker slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

8. OVEREENKOMST

8.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van De Slotenmaker zijn vrijblijvend, totdat u de "Definitieve Order Bevestiging" per email heeft ontvangen. Indien De Slotenmaker de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of een in kracht van gewijsde uitspraak van de rechter, zal zij u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) op de hoogte stellen. U heeft in dat geval de bevoegdheid om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan De Slotenmaker te melden.

8.2 De overeenkomst tussen De Slotenmaker en u komt tot stand op het moment nadat u

(a) een bestelling heeft geplaatst op de website van De Slotenmaker. middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de website van De Slotenmaker;

(b) het door de u vervolgens op de "plaats order" icoon klikken op de website van De Slotenmaker;

(c) het hierna (i) door u bevestigen dat de door u verstrekte gegevens juist zijn en (ii) het doen verwerken van uw betaling, door op website van De Slotenmaker op de "OK" icoon te klikken, hierop (indien u de bestelling op internet heeft geplaatst) van De Slotenmaker op uw e-mail adres een bevestiging heeft ontvangen dat De Slotenmaker uw bestelling heeft ontvangen (de "Voorlopige Order bevestiging").

(d) u binnen 48 uur na het plaatsen van de order en de ontvangst van de "Voorlopige Order Bevesting" u de order definitief maakt door de link op de "Voorlopige Order Bevestiging" te volgen of via de "Mijn Account" menu keuze op de website van De Slotenmaker.

De overeenkomst bevat alle tussen de u en De Slotenmakergemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen u en De Slotenmaker..

De administratie van De Slotenmaker . geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan De Slotenmaker verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door De Slotenmaker. verrichtte leveringen. De Slotenmaker erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

8.3 De Ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:

(d) Een omschrijving van het Product dat door u gekocht is en het aantal door u gekochte Producten;

(e) de prijs van het Product;

(f) de verzend- en administratiekosten in verband met het door De Slotenmaker uitvoeren van de overeenkomst die zij met u is aangegaan;

(g) eventuele andere kosten;

(h) uw naam, woonadres, adres waar het Product naar toe gestuurd worden, factuuradres (indien anders dan uw woonadres en/of afleveradres) en uw e-mail adres en uw telefoonnummer;

(i) de afgespoken leveringsdatum van het Product;

(j) het bestelnummer van de overeenkomst;

(k) de eventuele uitzonderlijke voorwaarden die op de overeenkomst van toepassing zijn;

(l) het e-mail adres, telefoonnummer en faxnummer van de afdeling van De Slotenmaker, waar u met vragen omtrent uw bestelling terecht kan.

8.4 De Slotenmaker behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

9. AFBEELDINGEN EN SPECIFICATIES

9.1 Alle afbeeldingen; foto,s, tekeningen etc. en (technische) specificaties; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de internetsites van De Slotenmaker gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. OVERMACHT

10.1. De Slotenmaker is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van De Slotenmaker alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3. De Slotenmaker behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is De Slotenmaker gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

11. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

11.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen De Slotenmaker en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Haag kennis, tenzij Corvink van der Zwan er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

11.3 Zonder dat er een volledige betaling over de/het geleverde produkt(en) heeft plaats gevonden blijft De Slotenmaker ten allen tijden eigenaar van de/het geleverde produkt(en) en behoud het recht om bij wanbetaling deze terug te eigenen. De gemaakte kosten voor het plaatsen van deze/dit produkt(en) zal worden verhaald op de client.

12. Wet Kopen op Afstand

Sinds 1 februari 2001 is de nieuwe wet kopen op afstand van kracht. Consumenten hebben daarmee een sterkere rechtspositie als het gaat om bijvoorbeeld kopen via internet. Wat is een overeenkomst op afstand

Een overeenkomst op afstand zoals de wet die omschrijft is een aankoop waarbij de consument en de verkoper elkaar bij die aankoop niet hebben gezien. Van een overeenkomst op afstand is bijvoorbeeld sprake als u iets via internet of bij een postorderbedrijf bestelt. Belangrijke uitbreidingen rechten consumenten

Consumenten hebben recht op een afkoelingsperiode van 7 werkdagen na levering van het product. Zij mogen een product binnen die periode terugsturen, waarbij ze alleen de portokosten voor het terugsturen hoeven te betalen. De verkoper mag dan geen verzend- of administratiekosten in rekening brengen. De verkoper mag wel voorwaarden verbinden aan het retour zenden.

Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden. Als dat niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

Als de consument het product binnen de afkoelingsperiode terugstuurt, moet de verkoper binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug betalen. De afkoelingsperiode geldt niet bij aankopen die speciaal (op bestelling) zijn gemaakt.
Produkten in blister verpakkingen, en/of produkten waarvan de verpakking dusdanig beschadigt is dat het niet meer in nieuwstaat is.
In sommige gevallen kunnen er uitzonderingen gemaakt worden.

 Indien U nog vragen heeft over de algemene voorwaarden of de site van De Slotenmaker, dan kunt U contact met opnemen met:

De Slotenmaker
Catharinaland 242
2591 CS, Den Haag
070 - 385 73 86
info@deslotenmaker.nl
Volgende
Snel Zoeken
 
Gebruik trefwoorden om een artikel te vinden.

Uitgebreid Zoeken
Tijden en adres
Werktijden
Maandag t/m Vrijdag
10.00 tot 17.30 uur.

Telefonisch bereikbaar
tussen 9 en 10 uur
Tel: 070 - 385 73 86.

Mobiel
Maandag t/m Vrijdag
10.00 tot 17.30 uur
Mob: 06 53 14 00 45.

De Slotenmaker
Corvink van der Zwan
Catharinaland 242
2591 CS Den Haag
Fax: 070 - 383 64 95

Email
info@deslotenmaker.nl
Informatie
Privacy verklaring
Algemene voorwaarden

Copyright en ontwerp © 2005 Dues Design & Solutions
Powered by osCommerce